Порядок дій комісії з атестації робочих місць

ПОРЯДОК

ДІЙ КОМІСІЇ З АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 • визначення і залучення до проведення атестації та санітарно-гігієнічних досліджень потрібної організації;
 • виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з урахуванням його експлікації, визначення меж робочих місць (робочих зон) та присвоєння їм відповідного порядкового номера;
 • складання переліку робочих місць, що підлягають атестації;
 • визначення обсягу досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організа­ція цих досліджень;
 • аналіз, порівняння застосовуваного технологічного процесу, обладнання, сировини і матеріалів із перед­баченими в проектах;
 • виявлення утворення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
 • встановлення на основі Класифікатора професій ДК 003:2010 та Довідника кваліфікаційних характери­стик професій працівників відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, ха­рактеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилень назва професії (посади) приводиться у відповідність до ДК 003:2010 за фактично виконуваною роботою;
 • складання Карти умов праці на кожне визначене робоче місце або групу аналогічних місць;
 • складання за результатами атестації загального переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з несприятливими умовами праці;
 • перегляд діючих і внесення пропозицій керівництву підприємства на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці;
 • розробка заходів з покращання умов праці і оздоровлення працівників.