Проведення вступного інструктажу та порядок ведення журналу реєстрації вступного інструктажу

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці (згідно ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань  з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05)

п. 6.3. Вступний інструктаж проводиться:

  • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову робо-ту, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
  • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;
  • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового або професійного навчання;
  • з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 5), який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Порядок ведення журналу реєстрації вступного інструктажу

Графа № 1      вказується порядковий номер запису

Графе № 2      вказується Дата проведення вступного інструктажу

Графе № 3      вказується повністю Прізвище, ім’я та по-батькові особи, якій проводили інструктаж

Графе № 4     вказується професія або посада особи, якій проводили інструктаж, а також зазначається повна кількість років, які виповнились на момент проходження інструктажу

Графа № 5     вказується найменування підрозділу підприємства, до якого приймається (направляється) працівник

Графа № 6      вказується прізвище, ініціали та посада особи, яка проводила інструктаж

Графа № 7      ставить підпис працівник, який проходив інструктаж

Графа № 8      ставить підпис посадова особа, яка проводила інструктаж

Важливо знати:

1.    Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

2.    На першій сторінці Журналу вказується назва підприємства (організації), дата початку і закінчення ведення Журналу.

3.    Не допускається лишати в журналі незаповнені рядки.

4.    При помилковому записі не допускається користуватись гумкою або коректором. Помилковий запис має бути викреслений та завірений підписом.

5.    Термін зберігання журналу – 10 років з моменту закінчення.