Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці (згідно ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05))

 

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі проводити безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді устного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

Первинний інструктаж проводитись до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
 • який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
 • який виконуватиме нову йому роботу;
 • відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Повторний інструктаж проводитися на робочому місці индивидуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом та змістом переліку питань первичного інструктажу, у терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

 • на роботах із підвищеною опасностью – 1 раз на 3 місяці;
 • для решти робіт – 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводитись з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;
 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації обладнання, приладів та інструментів, вихідного сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
 • при перерві у роботі виконавця робіт на понад 30 календарних днів – для робіт із підвищеною опасностью, а для решти робіт – понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників однієї фахи. Обсяг та зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин та обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводитись з працівниками:

 • при ліквідації аварії чи стихійного лиха;
 • при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ чи розпорядження.

Про проведення первичного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж, вносити запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється у цьому наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів – не обов'язково.

 

Новоприйняті на підприємство працівники після первичного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом щонайменше 2-15 змін. Стажування проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною опасностью у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

Після закінчення стажування та задовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у противному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками або отримав незадовільну оцінку протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.