Проведення вступного інструктажу та порядок ведення журналу реєстрації вступного інструктажу

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці (згідно ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05))

п. 6.3. Вступний інструктаж проводитиметься:

  • зі всіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
  • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи на підприємстві;
  • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження трудового чи професійного навчання;
  • з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводитиметься спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який у встановленому Типовим положенням порядку пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводитиметься в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього оборудовано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 5), який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Порядок ведення журналу реєстрації вступного інструктажу

Графа № 1 вказується порядковий номер запису

Графе № 2 вказується Дата проведення вступного інструктажу

Графе № 3 вказується повністю Прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій проводили інструктаж

Графе № 4 вказується професія або посада особи, якій проводили інструктаж, а також зазначається повна кількість років, які виповнились на момент проходження інструктажу

Графа № 5 вказується найменування підрозділу підприємства, до якого приймається (направляється) працівник

Графа № 6 вказується прізвище, ініціалі та посада особини, яка проводила інструктаж

Графа № 7 ставити підпис працівник, який проходив інструктаж

Графа № 8 ставити підпис посадова особа, яка проводила інструктаж

Важливо знати:

1. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2. На першій сторінці Журналу вказується назва підприємства (організації), дата початку та закінчення ведення Журналу.

3. Не допускається позбавляти у журналі незаповнені рядки.

4. При помилковому записі не допускається користуватися гумкою чи коректором. Ошибковий запис має бути викреслений та завірений підписом.

5. Термін зберігання журналу – 10 років з моменту закінчення.